Peritatge i neuropsicologia legal forense

ESPECIALITATS CDINC

Les seqüeles derivades de l’afectació del sistema nerviós central degut a malalties neurodegeneratives, trastorns del neurodesenvolupament o dany cerebral adquirit, poden suposar en molts casos la necessitat d’iniciar procediments legals de diferent naturalesa. A diferencia dels trastorns que cursen amb una clara i objectiva afectació de per exemple el moviment, els trastorns cognitius i el seu impacte sobre la funcionalitat de qui els pateix, son en alguns casos mes difícils d’objectivar.

Per aquelles situacions on les persones interessades inicien procediments legals (exemple: demostrar severitat de l’afectació després d’un accident, determinació grau de discapacitat, etc), a CDINC oferim un servei de Neuropsicologia forense específicament dirigit a aquest àmbit, especialitzat en la elaboració d’informes pericials i en la defensa dels nostres clients en l’àmbit judicial.

La neuropsicologia forense fa referència a l’aplicació dels coneixements de la neuropsicologia a aspectes legals. El professional, que actua com a perit, s’encarrega d’informar i assessorar al jutge i al jurat sobre l’existència de seqüeles a nivell de funcions cognitives (problemes de memòria, dèficit d’atenció, dificultats en l’organització i presa de decisions) i/o conducta (depressió, apatia, irritabilitat, alteracions de somni, problemes emocionals) i com aquestes, impacten en el funcionament autònom de la persona, capacitat per treballar, integració familiar o adaptació social.

Les alteracions cognitives i conductuals són en alguns casos difícils d’objectivar, per això, la neuropsicologia forense s’encarrega d’oferir als tribunals una visió objectiva dels símptomes existents, facilitant una valoració del pronòstic, determinació del grau de discapacitat i argumentació de com en el seu conjunt s’ha vist alterada la funcionalitat i la independència de la persona afectada.

El neuropsicòlog forense forma part del procés judicial com a expert independent, informant i assessorant a les diferents parts implicades. La finalitat última d’aquest procés és ajudar en la resolució de cada cas.

En el context de múltiples malalties que associen canvis cognitius, com la malaltia d’Alzheimer o altres formes de demència, és habitual que s’hagin d’iniciar procediments legals de diferent naturalesa. De manera similar, existeixen multitud de situacions que requereixen d’un procés de peritatge expert, com pot ser la determinació de la severitat de les seqüeles derivades d’un accident, la determinació del grau de discapacitat, procediments relatius a la incapacitació i tutela, etc.

En CDINC oferim un servei de Neuropsicologia forense específicament dirigit a aquest àmbit, especialitzat en l’elaboració d’informes pericials i en la defensa dels nostres clients en l´àmbit judicial, assistint a les compareixences i audiències judicials sempre que es requereixi.

Exemples d’àrees d’actuació:

  • Avaluar la capacitat d’una persona amb signes de deterioració cognitiva o possible demència per a la seva pròpia cura, autogestió financera independent i presa de decisions en plenes facultats.
  • Avaluar la capacitat per exercir una determinada ocupació.
  • Avaluar les alteracions cognitives/conductuals secundàries a un dany cerebral (malalties neurodegeneratives, del neurodesenvolupament, traumatismes crani-encefàlics) i l’impacte que aquestes tenen per a l’acompliment plenament autònom de la seva vida.
  • Avaluar la responsabilitat penal (imputabilitat) quan existeixen possibles causes d’origen neurològic/neuropsicològic que puguin justificar que un individu no és imputable.
  • Valoració de seqüeles neuropsicològiques després d’accidents laborals i accidents de trànsit.
  • Valoració de capacitat, incapacitat (total/parcial) i de les tuteles (tutela/curatela).
  • Valoració de responsabilitat civil.
  • Capacitat i/o impugnació testamentaria.
  • Valoració de la capacitat per atestar i per ser jutjat.

SOL·LICITA INFORMACIÓ / VISITA

Sol·licitar