Signes d’alerta

Les malalties neurodegeneratives poden presentar-se de manera molt variable. Tot i això, existeixen una sèrie de signes i símptomes als que cal posar atenció:

Cambios en la memoria que dificultan la vida cotidiana

Canvis en la memòria que dificulten la vida quotidiana

A diferència dels oblits ocasionals propis de l’envelliment, els canvis en la memòria en forma d’oblits d’informació apresa recentment o de dates importats, la necessitat de preguntar vares vegades el mateix o requerir algun tipus d’ajut que fa un temps no necessitava per recordar coses (exemple: ús de notes) poden constituir signes d’alerta. Aquests problemes de memòria alguns cops tradueixen en que la persona col·loca objectes en un lloc que no toca o no aconsegueixen trobar les coses.

Dificultades en la planificación y solución de problemas

Dificultats en la planificació i solució de problemes

Algunes persones experimenten dificultats en la seva capacitat de planificar o en seguir una seqüència de manera ordenada, per exemple, una recepta de cuina. També es poden experimentar dificultats en la capacitat de resoldre problemes, donant a lloc a decisions menys efectives i mes lentitud. Això es pot observar per exemple en forma de dificultats resolvent problemes matemàtics o en mostrar un judici menys lògic.

Dificultades en la organización del tiempo y de las actividades habituales de la vida cotidiana

Dificultats en l’organització del temps i de les activitats habituals de la vida quotidiana

Aquest signe refereix a les dificultats en acabar les tasques que un comença o durant la realització d’activitats habituals com organitzar-se el dia, administrar aspectes financers o recordar les regles d’un joc.

Desorientación

Desorientació

Poden presentar-se problemes en l’estimació del temps, de manera que costa entendre o recordar quan ha succeït algun esdeveniment o com s’ha arribat a un lloc determinat. La desorientació pot inicialment aparèixer de manera fugaç, en forma de breus instants on un no entén molt bé on és, cóm ha arribat fins aquí, on estava anant o quin dia és.

Problemas perceptivos

Problemes perceptius

En alguns casos, es poden experimentar dificultats en la percepció que poden manifestar-se com problemes per llegir, calcular les distancies, canvis en la percepció dels colors o inclús problemes en reconèixer alguns objectes, persones o cares conegudes.

Cambios a nivel de lenguaje

Canvis a nivell de llenguatge

Algunes persones experimenten dificultats en trobar les paraules que sempre havien fet servir amb regularitat. Això tradueix en que de vegades s’han de fer servir sinònims o una descripció de l’objecte per al qual no s’aconsegueix trobar el nom. Per exemple, per referir-se a un telèfon podria dir “aquella cosa que fem servir per parlar amb altres persones!. En altres casos, s’observen substitucions d’una paraula per una altre, per exemple, anomenant cadira a una taula.

Cambios en la personalidad y humor

Canvis de personalitat i humor

Els canvis de personalitat o humor es manifesten en forma de conductes que prèviament la persona no feia i que moltes vegades els familiars refereixen com “ell/ella no era així”. Aquests canvis poden incloure pèrdua de la iniciativa i motivació, depressió, suspicàcia cap altres persones, humor més infantil, irritabilitat i conductes o comentaris inapropiats.

La presencia d’algun d’aquests signes ha de ser estudiada en profunditat per tal de valorar si son producte de l’envelliment normal o si per el contrari poden suggerir un procés neurodegeneratiu tipus Alzheimer.

Paral·lelament, més enllà de la malaltia d’Alzheimer, existeixen tot un seguit de malalties neurodegeneratives com la demència vascular, la demència fronto-temporal o la demència per cossos de Lewy entre altres, que podem mostrar signes i símptomes molt semblants a la malaltia d’Alzheimer.

A CDINC som experts en la valoració de tots aquests signes subtils que ens permeten identificar formes inicials de qualsevol procés neurodegeneratiu.

SOL·LICITA INFORMACIÓ / VISITA

Sol·licitar